Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 2/2017 — 21.03.2017 22:43

  Przekształcenie danych finansowych zawartych w raportach rocznych za 2015 r.

  Zarząd Atende S.A., w zawiązku z koniecznością dokonania korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

 • Raport bieżący nr 1/2017 — 26.01.2017 16:57

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

  Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

 • Raport bieżący nr 11/2016 — 03.06.2016

  Zawarcie aneksów do umów z mBank S.A.

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 3 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała podpisane przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 („Bank”)

 • Raport bieżący nr 10/2016 — 11.05.2016

  Wybór biegłego rewidenta

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta - KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą

 • Raport bieżący nr 9/2016 — 11.05.2016

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 11 maja 2016 r.

  Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A., które odbyło się 11 maja 2016 roku: Spinoza

 • Raport bieżący nr 8/2016 — 11.05.2016

  Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 11 maja 2016 r.

  Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 11 maja 2016 roku.

 • Raport bieżący nr 7/2016 — 11.05.2016

  Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 11 maja 2016 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne

 • Raport bieżący nr 6/2016 — 15.04.2016

  Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki

  Zarząd spółki Atende S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje

 • Raport bieżący nr 5/2016 — 04.04.2016

  Zmiany w składzie Zarządu Spółki

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Andrzeja Słodczyka z Zarządu Atende S.A. i pełnionej przez niego funkcji

 • Raport bieżący nr 4/2016 — 04.04.2016

  Powołanie członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza  Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A.,